«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

روشن شد مغز مُلّاحسن آخوند گنجایش بیش تری برای انباشتن و کاربست احکام مقدس دارد

دستارهای مان را کنار هم نهاده و درازا و پهنا و گودی شان را اندازه گرفتیم. روشن شد گنجایش دستار من بیش از دستارِ هبت‌الله جدّ اندر جدّ آخوندزاده است و همانگونه که آگاهان سیاسی پیش بینی کرده بودند، می بایستی مِهتَری دولت تازه را بر دوش بگیرم؛* ولی از بخت بد، یکی از خرمگس هایی که همیشه سر بزنگاه کار را بهم می زنند، زبان گشود و گفت:
اگر قرار بر این باشد، دستار مُلّاحسن آخوند از شما هر دو گُنجاتر است. اندازه گرفتیم؛ دیدیم درست می گوید و مغز وی از هر دوی مان گنجایش بیش تری برای انباشتن و کاربست احکام دینی دارد.** بدین سان، کبوتر بخت من گذرا هم شده، پر زد و رفت تا آینده چه پیش آورَد. با همه ی این ها، همین شیوه ی ساده که ما آن را بکار گرفته و می گیریم، بی اندازه بهتر از آن بشین و پاشوها و نیرنگبازی های بچگانه ای است که سال ها پیش برای برگزیدن جانشینِ رهبر درگذشته ی ایران بکارگرفته شد و مُلّایی نادان و ناکارآمد، برآیندِ آن بود. ما نیازی به آن قیام و قعودهای فریبکارانه نداشته و نداریم. آخوندزاده نیز همچنان امیرالمومنین ما خواهد ماند و نخواهد گذاشت دولت و عوام النّاس، خدای ناکرده، راه راست را فراموش نموده به چپ بلغزند.

از زبان این آخوند کارکشته و تا آنجا که می بینم، آبزیرکاه:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ 

* آگاهان (منابع) طالبان روز جمعه ۱۲ شهریور به خبرگزاری رویترز گفتند که مِهتَری (ریاست) دولت تازه افغانستان را مُلّاعبدالغنی برادر، مِهتَر «دفتر سیاسی» و یکی از بنیانگذاران این گروه بر دوش (عهده) خواهد داشت. بر بنیاد این گزارش، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر مذهبی طالبان، پاسخگویی به چالش های دینی و دیده بانیِ کنشگری دولت تازه بر بنیاد «شریعت اسلام» را بر دوش خواهد داشت.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

** «طالبان»، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰، سیاهه ی دولت ناپایور (موقت) خود در افغانستان را به آگاهی رساند (اعلام کرد) که بر بنیاد آن، مُلّاحسن آخوند، دستیار مُلّا عمر که بنیانگذار این گروه بود، چون (به عنوان) مِهتَر (رئیس) دولت و مُلّا عبدالغنی برادر، مِهتَرِ کنونی «دفتر سیاسی» این گروهبندی دوزخی چون دستیار وی برگزیده و شناسانده (معرفی) شدند

بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ  ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!