«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

ننگی بجان خریدی ای تاژیک

پیشکشِ «کارفرزانیِ سرفرازی»* در رشته های دژخیم پیشگی و پسِ در نشینی** به کارپرداز خیمه و خرگاه ولایت خرموش پرور» در «دانشگاه ملی تاژیکستان» (بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام»  ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰)

به هر چند که ارزانی کرده باشی، ننگی بجان خریدی ای تاژیک

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست: ننگی بجان خریدی ای تاژیک

* دکترای افتخاری

** زن بمزدی، بنگرید به یادداشت «تلخك را پرسيدند كه پسِ در نشینی چه باشد؟»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/07/blog-post_49.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!