«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

هنوز چند مُلّای دیگر مانده است

برای هنجارمند نمودن (برسمیت شناختن) دولت مان کمی شکیبا باشید؛ هنوز چند مُلّای دیگر مانده است.* شش ماهه که پا به جهان ننهاده اید؟!

از زبان «امیرالمومنین تازی ـ انگلیسیِ» افغانی تبارِ جا خوش کرده در قندهار:  ب. الف. بزرگمهر   دهم شهریور ماه ۱۴۰۰

* «مُلُا عبدالغنی برادر، مِهتَرِ دفتر سیاسی ꞌطالبانꞌ، چون (به عنوان) وزیر امور بیرونی (خارجه) و مُلّا یعقوب آخوند، چون وزیر شبیخون و خونریزی (بجای «وزیر دفاع») تازه در افغانستان رونمایی (معرفی) شدند.هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!