«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۲۸, شنبه

دشمنانی به همان اندازه، دوست تو و رژیم توسری خورت که دشمن توده های مردم ایران! ـ بازپخشش

می بینی کیر خر مادربخطا؟! نیک می دانم، چنانچه همین روند پی گرفته شود، گرامی میهن مان را هم در فرجام کار، دو دستی به همان ها که «دشمن» شان می خوانی و در پنهان با همه شان لاس خشکه می زنی که مبادا تو و رژیم خرموشی ات را پشت در بگذارند،* پیشکش خواهی کرد؛ دشمنانی به همان اندازه، دوست یا باریک تر بگویم: سرور تو و رژیم تن به ننگ داده و توسری خورت که دشمن توده های مردم ایران و جهان! و تو و رژیم پوسیده ات، بزرگ ترین دشمن درونی مردم ایرانید و باید سرنگون شوید!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/04/blog-post_88.html

* «... بلدیم چه‌جوری عمل بکنیم که بعد آنها نتوانند جمهوری اسلامی را پشت در نگه دارند. این را مسوولین نظام جمهوری اسلامی بلدند که چه جوری عمل بکنند»، علی خامنه ای در دیدار اعضاى «مجلس خبرگان رهبرى»، پس از برگزاری هفدهمین همایش آن مجلس

برگرفته از پی نوشتِ نوشتار «نام رمزی امپریالیستی و بهانه ای برای سرکوب توده های مردم!»، ب. الف. بزرگمهر     ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۴

http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/04/blog-post_8.html

ویدئوی پیوست: دشمنانی به همان اندازه، دوست تو و رژیم توسری خورت که دشمن توده های مردم ایرانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!