«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۵, جمعه

خریت را کنار بنه و گفتگو با روسیه برای آتش بس را بی درنگ بیاغاز

پسر جان! خریت را کنار بنه و گفتگو با روسیه برای آتش بس را بی درنگ بیاغاز؛ وگرنه، پس از این همه به کشتن دادن جوانان بیگناه مردم، این تکه خاکی که هنوز روی آن جفتک می اندازی را نیز از دست خواهی داد؛ آمریکایی ها و انگلیسی ها هم ترا چون مهره ای سوخته دور خواهند افکند و آرزوی زندگی در کاخ های رویایی ات در اینجا و آنجای جهان را نیز با خود بگور خواهی برد ...

از زبان رهبر خردمند مجارستان در دیدار با بچه پرروی یهودی:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!