«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۸, دوشنبه

می دانید چرا هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟

بن بست جز با پیروزی «طبقه کارگر» در روندِ دستیابی به نیروی رهبری و فرمانروایی گشوده نخواهد شد

به بهانه ی این پرتور تاریخی

می دانید چرا هنوز اندر خم یک کوچه ایم؟ برای آنکه با بن بستی تاریخی روبروییم. دانش و بینش مان با همه ی گیر و دارهای پدید آمده از سوی شاه و شیخ، بس افزایش یافته و دستِکم به ناهمتاییِ (تضاد) آشتی ناپذیر بهره وری های «طبقه کارگر» با «طبقه سرمایه دار» که همچنان ریش و قیچی را در دست دارد، پی برده ایم. چندین دودمان از کوشندگان مان برای دستیابی به این آگاهیِ سمت و سو یافته، جان کنده و توانسته ایم دژ چندین هزاره «خاورخودکامگی دیرینه پا» را تَرَک داده و دیوارهایی از آن را فروریزانیم؛ ولی همچنان اندر خم یک کوچه ی بن بستیم. این بن بست جز با پیروزی «طبقه کارگر» در روندِ دستیابی به نیروی رهبری و فرمانروایی در همراهی با نزدیک ترین نیروهای کار و زحمت، گشوده نخواهد شد. ما سازندگان و آفرینندگانِ فرهنگِ گیتایی و مینَوی (مادی و معنوی) جهانیم و از نیروی سرشتی بسیاری برخورداریم. این کاریای طبقاتی ـ تاریخی و همچنین ملّی ماست. خود را بباوریم و با بیرون راندن همه ی «رِفُرمیست» ها و «سوسیال دمکرات» ها از رسته ی خود و دوری از چپ نماها و چپ روها که همگی سنگ ما را به سینه زده و خود را نماینده ی راستین مان جا می زنند، سازمان های رستایی ـ سیاسی خود را برای شکستن این بن بست تاریخی برپا و پایدار نموده، چشم اندازی نو و فرازیابنده برای میهن نگونبخت مان فراهم کنیم.    

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!