«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۱, جمعه

تقدیر و تشکر و تدبیر و امید را هنوز گیر نیاورده، چگونه بکنیم؟! ـ بازپخشش

بدبختیم خُب! تقدیر و تشکر و تدبیر و امید را هنوز گیر نیاورده، چگونه بکنیم؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اَمرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_15.html

ویدئوی پیوست برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ ۱۱ اَمرداد ماه ۱۳۹۸ (برنام ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: تقدیر و تشکر و تدبیر و امید را هنوز گیر نیاورده، چگونه بکنیم؟هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!