«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۶, دوشنبه

... مرگ بر این دولت مردم فریب!

راهپیمایی پرخاشگرانه ی کشاورزان خاور اسپهان همراه با خانواده های شان، دوشنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۹

شماری از آرنگ (شعار) های سر داده شده:

... مرگ بر این دولت مردم فریب!

ای وای از این خیانت، مسوول بکش خجالت!

ای وای از این بی آبی، مسوولُ ببند به گاری!

آب زاینده رود حق مسلم ماست!

آب نیاد تو رودخونه برنمی گردیم به خونه!

برگرفته از «تلگرام»  ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام را از متن برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: مرگ بر این دولت مردم فریبهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!