«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۸, چهارشنبه

به شمار جوان های ایران راه هست برای رسیدن به بهشت! ـ بازانتشار

زنده باد علم الهدی! من این امام جمعه را که همانندی هایی با ما خرس های قطبی دارد، دوست دارم. تنها خواهش دارم، همه ی این جوان ها را با ریسمان الهی به بهشت نفرستید؛ گاهی چند تایی از آن ها را برای ما نگهدارید! می دانید که راه های رسیدن به خدا و بهشت یکی دو تا نیست؛ به شمار جوان های ایران راه هست برای رسیدن به بهشت؛ این هم یکی از آن راه هاست. من از طرف همه ی خرس های قطبی سوگند می خورم که به روح هیچکدام شان تلنگر هم نخواهیم زد تا همگی دست نخورده به بهشت برسند.

التماس و دعا

نماینده ی خرس های قطبی

ب. الف. بزرگمهر   نهم خرداد ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/05/blog-post_30.html

آخوند علم الهدی در نماز آدینه، نهم خرداد ماه ۱۳۹۳:
«شلاق که سهل است؛ با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند،خواهیم ایستاد!»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!