«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۱, یکشنبه

اگر یكبار دیگر مرا اینجا دیدی، پشت گوشت را دیدی! ـ بازانتشار

اعرابی به حج رفت. در طواف دستارش بربودند.

گفت: خدایا یكبار كه به خانه تو آمدم، فرمودی كه دستارم بربایند. اگر یكبار دیگر مرا اینجا بینی، بفرمای تا دندانهایم بشكنند.

جاودانه عُبید زاکانی

برنام از آن من است.   ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/10/blog-post_4.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!