«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۴, چهارشنبه

پول شما بورس ما کوره ی پولساز ما

پاسخ آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده به بورس بازان بخت برگشته:
پول شما بورس ما کوره ی پولساز ما*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹

* پرخاش سهام‌داران «بازار بورس تهران» به افت‌ نمودارها با گردهمایی در برابر ساختمان مجلس فرمایشی:
«‌بورس ما بورس ما کوره ی پول‌سوز ما»

برگرفته از «تلگرام»  ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر) 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!