«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۲, دوشنبه

به ناموس دمکراسی مان دست دراز کرده اند ... ـ بازانتشار

از زبان هَپَلی:
روس ها همینجور سرشان را پایین انداخته، بی آنکه کسی آن ها را ببیند، اینجا آمده و به ناموس دمکراسی مان دست دراز کرده اند. این براستی جنگی بدتر از جنگ جهانی است. ما باید هیتلر را سرمشق خود قرار دهیم!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_950.html

«وقتی یک کشور به انتخابات کشوری دیگر دست دراز می کند، این جنگ است؛ براستی جنگ است. زیرا می خواهند با دستکاری دمکراسی، آنچه مردم می خواهند را دگر کنند. این جنگ ابزاری است که آن ها برگزیده اند و ما باید در برابر آن بایستیم!»

گفته های پر آب و تاب «بانو کاسه ی داغ تر از آش و رونوشت برابر اصل کاپیتان همایون خان» در نکوهش روسیه، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی مسوولیتِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!