«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۹, چهارشنبه

این هم شد کار که شبانه روز برای مشتی انگل اینجا سیخ بایستی؟

خاک بر سرِ بی دست و پا، این هم شد کار که با این کلاه پشم گوسپندی شبانه روز توی سرما و گرما برای مشتی انگل اینجا سیخ بایستی؟

زمزمه ی پاسبان انگلیسی با خودب. الف. بزرگمهر   ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

A police officer givers water to a British soldier, London, July 18, 2022 © AP / Matt Dunham

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!