«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۵, شنبه

کدامیک؟

از دید شما کدامیک از این دو:
ـ خوش ریخت تر یا بدریخت ترند؟

ـ آراسته تر یا شلخته ترند؟

ـ زرنگ تر یا تنبل ترند؟

ـ سنگین تر یا سبک مغزترند؟

ـ خوشخوتر یا بگفته ی «کیر خر نظام خرموش پرور»: بَداخم ترند؟ و

ـ خودباورتر یا سست نهادترند؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰ 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!