«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۱۳, دوشنبه

چنین کاری دزدی است، زنک بیشرم و آبرو!

چنین کاری دزدی است، زنک بیشرم و آبرو!* کمک به اوکراین نیز بهانه ای برای بالا کشیدن دارایی های چپاول شده ی روسیه بیش نیست. بپا از تراسی که روی آن ایستاده، هر از گاهی نمایش های آبکی دمکراسی به شیوه ی انگلیسی می دهی، لیز نخوری و زمین نیفتی! آنگاه شاید جز شکستن دست و پایت، مغزت نیز تکان خورده و بالاخانه ات را نیز اجاره بدهی. بیگمان نمی خواهی که جهان با کُسخل میرزایی از ژادی دیگر در آن آبخُست انباشته از دارایی های چپاول شده ی ملت ها و خلق های جهان سر و کار یابد.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱

* «همایش (کنفرانس) بازیابی اوکراین» امسال در «لوگانو» سوئیس گشایش می یابد (افتتاح می شود.) انگلیس بر آن است (قصد دارد) تا در سال آینده در «گروهِ پایش» (هیئت نظارت) جای بگیرد و کوشش ها میان «کیِف» و سایر کشورها برای بازسازی کشور را هماهنگ کند. بیانیه ی «لیز تراس»، وزیر کار و بار برونمرزی (امور خارجه) انگلیس که برای «همایش لوگانو» فراهم (تهیه) شده، می‌گوید: «ما بدرازای (در طول) جنگ از اوکراین پشتیبانی کرده‌ایم و پشتیبانی از برنامه ریزی (طرح) بازسازی و پیشرفت (توسعه) دولت اوکراین را پی خواهیم گرفت.» همزمان (در همین حال) بگفته ی وی، انگلیس بر آن است از کانادا پیروی کند و دارایی های روسیه در این کشور را از آن خود نماید (تصرف کند) و از آن ها برای پشتیبانی از «کیِف» بهره مند شود.

برگردان گزیده گزارسی برگرفته از «آرتی»  ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱ به یاری گوگل (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!