«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۶, یکشنبه

چنین ترساندنی به گوشزدی سنگین به همه ی نیروهایی که دستی دراز در آتش افروزی و گرم نگاه داشتن تنور جنگ دارند، نیازمند است

بگمانم چنین ترساندنی، حتا چنانچه از پشتوانه ای درخور برخوردار نباشد به گوشزدی سنگین از سوی فرماندهی بِهین (عالی) روسیه به امپریالیست های «یانکی» و روبهکان و شغال های دنباله روی آن در اروپای باختری نیازمند است که همه شان، ناساز با داوِ دست نداشتن در درگیری های اوکراین، دستی دراز در رویدادهای ناگوار آنجا داشته و آتش دشمنی و جنگ افروزی میان ملت هایی همریشه با یکدیگر را همه سویه گرم نگاه می دارند تا زمینه ای که برای کاهش توانمندی روسیه فراهم نموده اند را برای آینده ای نویدبخش از دست ندهند. باید هر چه زودتر و با همه ی توان، چنین زمینه ای را از چنگ این نیروهای اهریمنی دشمن آدمی و آدمیت بیرون کشید و آن کورسوی نویدبخش را یکبار برای همیشه خاموش نمود.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ 

***

«میخائیل شرمت»، نماینده ی «کریمه» در مَهستان روسیه، هشدار داد که واکنش روسیه به یورش بر زبان رانده شده از سوی اوکراین به آماج هایی در «کریمه» به اندازه ای سخت خواهد بود که بلندپایگانِ «کیِف» هرگز نخواهند توانست از آن رهایی یابند. «شرمت» درباره ی اینکه نیروهای «کیِف» شاید آماج هایی در آبخُست واره ی («شبه جزیره») «کریمه» یا پل «کریمه» را نشانه بگیرند بر این نکته پا فشرد که چنین کاری با کوبش سهمناکی به کانون های گزینه پردازی (تصمیم گیری) در «کیِف»، زیرساخت های رزمی و آمایش ساز و برگ های جنگ ابزار همراه خواهد بود.

برگردان گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!