«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۲۲, چهارشنبه

مادر و کودک ویتنامی! ـ بازپخشش

مادر و کودک به آرش زندگی در همزیستی آشتی آمیز و امید به آینده است!

این مردم دلاور برای نخستین بار «یانکی» های گستاخ را سر جای شان نشاندند. ویتنام دلاور نامی شایسته برای کشور «هوشی مینه» است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ امرداد ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/08/blog-post_1630.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!