«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ تیر ۳۱, جمعه

شما باید پاسخگوی همه ی نیازمندی های ما باشید؛ ولی نباید چشمِ کوچک ترین همکاری از سوی ما را داشته باشید!

شما باید پاسخگوی نیازمندی های ما به گندم و جو و نفت و گاز و زَر و اورانیوم و ... باشید؛ ولی نباید چشمِ کوچک ترین همکاری از سوی ما در زمینه هایی باشید که ما راه دستیابی به آن ها را بروی تان بسته ایم! ما به دولت پوشالی اوکراین و آن الف بچه ی پررو، تانک، توپخانه و موشک داده و بگاه بایسته، جنگ ابزارهای اتمی می دهیم تا شما را بکوبند و دست شان برسد، نابودتان کنند تا ما به سرزمین های گسترده تان دست یابیم؛ ولی شما نباید جیک تان درآید و به رفتارمان پرخاش کنید! درست است که کون مان گشاد است و به خود کوچک ترین رنجی هموار نمی کنیم تا از درخت سیبی که در زیر آن نشسته ایم، بالا برویم و با چیدن سیب شکم مان را سیر کنیم؛ ما برای این کارها ساخته نشده ایم. این کاریای شماست که برای مان از درخت، سیب بچینید و در سینی های بزرگ جلوی مان بگذارید.۱ 

این ها چکیده ی تراویده های مغزی شغال پیر اروپایی: «جوزپ بورل» در گزارش زیر بزبانی روشن تر است.

سیاست روسیه در برابر باخترزمین، دچار سردرگمی است؛ چنین سیاستی نه تنها از یکپارچگی بسنده دور است که ناهمتایی های شگرفی نیز دربردارد؛ سیاستی که چنانچه سمت و سوی سوسیالیستی نیابد، آن کشور و همراه یا خود، جهانِ همچنان زیر ستم و رنج بهره کشی را زمین زده و به فرمانبرداری باز هم بیش تر از میوه چینان «دهکده جهانی» واخواهد داشت.

یکی از نمودهای چنین سیاست سردرگمی که در چند ماه گذشته گواه آن بوده و اینک بیش از پیش بچشم می خورد، کشمکش های اختساد برونمرزی روسیه با «یانکی» ها و بویژه گروهبندی روبهکان و شغال های ریز و درشت اروپایی در «باهماد اروپا» است که در گفته های دورویانه و آمیخته با گستاخی شغال پیر اروپایی بازتابی چندش آور یافته است. در روز و روزگاری که کشورهای اروپایی و از آن میان بویژه امپریالیست های آلمان و فرانسه زیر فشار رویهمرفته توانفرسایی نهاده شده اند و اختسادشان با بیم درجازدن و واماندگی (رکود) اقتصادی روبروست و می کوشند تا آن را در چشم توده های مردم خود و جهان بر دوش روسیه بیفکنند، همچنان بگونه ای باریک از اهرم های سیاسی، اختسادی و رسانه ای خود برای رویارویی با روسیه سود می برند و همزمان با کمک های همه سویه به دولت پوشالی اوکراین دشمنی آشکار خود را به این کشور پهناور نشان می دهند، روسیه از بکارگیری اهرم های اختسادی بسیار گسترده ای که در دست دارد و می تواند با همین اهرم ها بی نیاز از هر گونه کاربردِ جنگ ابزارهای رزمی، جان یک یک شان را بستاند یا دستِکم سخت ناتوان شان کند با دست و دل بازی، شیرهای نفت و گاز را بروی شان باز می کند و خود را به پیمان هایی پایبند می داند که آن بی چشم و روها با پیروی از «یانکی» ها و انگلیسی ها بسیاری از چنان پیمان هایی را در کردار لگدمال کرده اند؛ در حالیکه روسیه بخوبی از این توان برخوردار است که با راهبست (تحریم) های بجا و زیرکانه به همه ی چنین کشورهایی که همچنان چنگ و دندان نشان می دهند، چنین پیامی بدهد:
یا همه ی راهبست ها را برمی دارید و از دنباله رویِ «برادران انگلوساکسون» دست می کشید یا نفت بی نفت! گاز بی گاز! گندم و جو بی گندم و جو! دیگر، کالاهای استراتژیکی چون اورانیوم از ما دریافت نخواهید کرد ...

... و آنگونه که ما در زبان پارسی، دریافت آن را ساده تر کرده ایم:
«آن ممه را لولو برد!» چنانچه همه ی این بازی های خریت آمیز که به خودتان بیش تر آسیب می رساند را کنار نهادید و رفتاری آدموار و دوستانه درپیش گرفتید، خواهید توانست از لولویی که خود به آن چنین کالبدی بخشیده اید، ممه بخواهید؛ و او به همه ی شما شغال ها و روبهکان وامانده، ممه خواهد داد تا سیر شده و کم تر زوزه سر دهید؛ گرچه زین پس به نرخ روزِ سرمایه و نه انچنان ارزان و فراوان چون گذشته که چشمِ دریافتِ آن دارید!

... و این ها که در بالا از آن یاد شد، تنها نمونه ای از گسیختگی در سیاست (در دربرگیرنده ترین چارچوب آن) از یکسو و ناهماهنگی های پیامد ناهمتایی در سیاست های اختسادی سردرگم برونمرزی روسیه از سوی دیگر را به نمایش می نهد. این نیز بماند که فروش کالاهای استراتژیک که تنها نمونه ای از آن در بالا یاد شد، آنهم به دشمنانی که بخونت تشنه اند، جز خریت سیاسی نامی دیگر ندارد.

روسیه باید بتواند «باهماد اروپا» را از «یانکی» ها و انگلیسی ها دور کند و از دید من، چنانچه سیاست برونمرزی باریکی ـ نه به شیوه ی خشک مغزانی چون لاوروف! ـ بر بنیاد «سوسیالیسم دانشورانه» در پیش بگیرد و برای آن، دستکم نیازمند چندین «یوگنی پریماکف» (Evgeny Maksimovich Primakov) در جایگاه رهبری سیاسی خواهد بود، می تواند به چنین آماجی دست یابد. در سوی دیگر، ناساز با هارت و پورت های میان تهیِ سیاست بازان اروپایی در رویارویی با روسیه، هم زمینه ها و هم گرایش های آن از هر باره آماده است. باید این زمینه ها را بیش تر شکافت و شناخت و با همسو نمودن هر چه بیش تر آن گرایش ها از آن ها بجا و بهنگام بهره مند شد. در کنار و همراستا با چنین سیاستی، نباید به هیچ رو، پیکار همه سویه با انگلیس و «یانکی» ها را شُل گرفت؛ این دو دشمنان سرسخت روسیه و همه ی جهانِ خواهان دادگری بسود توده های رنج و کار هستند و تا واپسین دَمِ شکست خود، بر چنین رفتار و کردارِ گرگ منشانه ای پای خواهند فشرد. به آن ها باید بسیار سخت گرفت و در راه نابودی رژیم های شان که دشمن توده های مردم خود نیز هستند بجان کوشید؛ و در اینجا برای پایور نمودن هر چه باریک تر گفتار خود، ناگزیر به یادآوری بر زبان آوریِ (اعتراف) از سرِ راستیِ «ولادیمیر پوتین» هستم که گفته بود:
«امروز یک نگاه به نخشه بس است تا ببینیم چگونه کشورهای باختری به نویدهای خود درباره ی جلوگیری از سمتگیری ꞌناتوꞌ به ꞌباخترꞌ رفتار کرده اند. آنها بسادگی ما را فریب دادند. ما پنج خیز از گسترش ꞌناتوꞌ را یکی پس از دیگری دریافت کردیم.»۲... و  من در ابنجا خیز ششمی را نیز به آن می افزایم که با همکاری نوکرسرشتانه ی «الف بچه ی پرروی اوکراینی» برای خریدن زمان۳ بر زبانِ «یانکی»گزیده ی وی آمد و بکار گرفته شد؛ نیرنگ و فریبی که ناساز با گفته های یاوه آمیز جناب «لاوروف» همین چند روز پیش که بهانه تراشی ناروایی برای پوشاندن چنان ندانمکاری سنگینی بود، باری دیگر کلاه گشادی بر سر روسیه نهاد و کار را به اینجا کشاند که «دُنباس» هر روز گلوله باران می شود و روزانه سربازان بسیاری از هر دو سو که افزون بر همریشه بودن با یکدیگر، بخش سترگی از آن دربرگیرنده ی فرزندان جوان توده های مردم اند، چون برگ خزان بر زمین می افتند و می میرند.

مرگ بر امپریالیسم به انگیزشِ و رهبریِ «یانکی» ها و انگلیس!

درود بر توده های سترگ مردم روسیه که همراه با دیگر خلق ها و ملت های «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی»، پیروزی تاریخی سترگی در پایان «جنگ جهانی دوم» رقم زدند و هوده ی سترگی بر گردن همه ی ملت ها و خلق های جهان دارند! این بار نیز آن ها پیشگام نبردی شده اند که باید برای پیروزی آن همه سویه کوشید و از همه برجسته تر، سمتگیری سوسیالیستی را سازمانی شایسته بخشید.

زنده و پوینده باد پیکار توده های مردم جهان برای نابودی جهان سرمایه و آفرینش سوسیالیسمی پویا در راهی اینک گشوده شده که امیدوارم بدرستی تا پایانِ آن پی گرفته شود و جهانی دادگرانه بیافریند!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

پی نوشت:

۱ ـ با الهام از یکی از داستان های نویسنده ی ریشخندپرداز (طنزپرداز) روسی: «نیکلای سالتیکوف شچدرین»

۲ ـ برگرفته از «اسپوتنیک»  سوم اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۳ ـ «این همان ندانمکاری بزرگی است که از آن می ترسیدم ...»  ب. الف. بزرگمهر   نهم اسپند ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/02/blog-post_7.html 

***

اتحادیه اروپا تحریم ها علیه هوانوردی روسیه را روشن کرد

کمک به صنعت در موارد خاص مجاز است، در حالی که تجارت مواد غذایی روسیه از تحریم ها مستثنی است

اتحادیه اروپا روشن کرده است که در بحبوحه تحریم‌هایی که بروکسل علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین اعمال کرده است، هنوز چه نوع معاملاتی با روسیه مجاز است. لیست معافیت ها شامل کمک فنی به صنعت هوانوردی روسیه تحت شرایط خاص و همچنین هرگونه معامله مرتبط با تجارت مواد غذایی و کود است.

شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کمک‌های فنی به روسیه برای کالاها و فناوری‌های مرتبط با هوانوردی، تا زمانی که "برای حفاظت از استانداردهای فنی صنعتی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی مورد نیاز باشد" هیچ یک از محدودیت‌های این اتحادیه را نقض نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که معاملات با «بعضی از مؤسسات دولتی» در روسیه نیز در صورتی که به محصولات کشاورزی یا انتقال نفت به کشورهای ثالث مرتبط باشد، مجاز خواهد بود. تجارت "محصولات کشاورزی و غذایی، از جمله گندم و کود" بین روسیه و هیچ کشور ثالثی [باید روشن باشد که آماج سخن از «کشور ثالث»، پیش و بیش از هر کشوری، کشورهای اروپای باختری را دربرمی گیرد!] نیز "به هیچ وجه" تحت تأثیر تحریم های اتحادیه اروپا قرار نمی گیرد.

جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در توضیح این تصمیم گفت:
«ما در حال تمدید معافیت معاملات برای محصولات کشاورزی و انتقال نفت به کشورهای ثالث هستیم.» وی افزود:
«اتحادیه اروپا سهم خود را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که می توانیم بر بحران جهانی غذا [در اینجا نیز آماج سخن از «بحران جهانی غذا»، شکم های شکمبارگان اروپای باختری است.]  غلبه کنیم.»

در این بیانیه آمده است که هر کشور غیر اتحادیه اروپا و شهروندان آنها که «خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می کنند» می توانند هرگونه محصول دارویی یا پزشکی را از روسیه بدون ترس از عواقب بروکسل خریداری کنند.

این بیانیه در حالی منتشر شد که اتحادیه اروپا با دور هفتم تحریم‌های خود، که شامل ممنوعیت واردات طلای روسیه در سراسر اتحادیه اروپا بود، به مسکو سیلی زد. این بلوک همچنین دارایی های «شِربانک» (Sberbank)، بزرگترین وام دهنده ی روسیه را مسدود کرد. تحریم ها فهرست «اقلام کنترل شده» را که بروکسل معتقد است «ممکن است به پیشرفت نظامی و فناوری روسیه یا توسعه بخش دفاعی و امنیتی روسیه کمک کند» گسترش داد. ممنوعیت دسترسی به بندر برای کشتی های روسی نیز تمدید شد.

کمیسیون اتحادیه اروپا آخرین دور از اقدامات محدودکننده را به عنوان یک بسته «حفظ و همسویی» توصیف کرد که هدف آن تشدید خلأهای موجود در تحریم های موجود و همسویی اتحادیه اروپا با دیگر متحدان غربی خود در زمینه واردات طلا است.

آمریکا و متحدانش در اروپا و جاهای دیگر تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه از آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین اعمال کرده‌اند. چندین دور از اقدامات، بخش‌های بانکی و مالی روسیه، از جمله مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی و همچنین محدودیت‌های شخصی علیه مقامات روسی و تجار نزدیک به کرملین را هدف قرار داده است. تعدادی از بانک های روسیه نیز از سیستم پیام رسانی سوئیفت قطع شده اند.

در دور قبلی تحریم ها، اتحادیه اروپا نفت روسیه را ممنوع کرد. اکنون، این بلوک در نظر دارد مصرف گاز خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهد تا وابستگی خود به واردات انرژی روسیه را کاهش دهد.

برگرفته از «آرتی»   ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  برجسته نمایی های بوم و افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!