«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

در همواره بر روی این پاشنه نخواهد چرخید

روز و روزگار دیگری در راه است ...

او تنها یکی از میان شمار فزاینده ای بیکارشدگان در ولایتی بی سر و سامان، بی در و پیکر و آشفته بازاری سخت دلچسب دزدان ریز و درشت ایران و جهان است.* در همواره بر روی این پاشنه نخواهد چرخید. نخواهید توانست برای زمانی دراز بر خر مراد خود سوار باشید. روز و روزگار دیگری در راه است؛ و بسیار نزدیک تر از آنچه چشم کورشده تان، توان دیدن آن را داشته باشد. اگر زور و نیرو و یگانگی خواست و کردار توده های مردم ایران نتواند شما تبهکارترین تبهکاران تاریخ ایران را بزیر بکشد، کشورهای امپریالیستی برهبری «یانکی» ها با همراهی دیگران به آن دست خواهند یازید و روز و روزگاری بدتر از فرجامِ کارِ شاه دزد تاریخ ایران: «رضا قلدر» پدید خواهد آمد که توده های مردم ایران برای بزیر کشیدن و بیرون راندن تان، گذرا هم شده، چنگ اندازی آن نیروهای اهریمنی به خاک ایران را برتابند. مرگ تان باد که چنین سرنوشتی برای ایران و ایرانی رقم زده و کار را به اینجا رسانده اید!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹

* زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی که پس از ۱۷ سال پیشینه ی کاری به شَوَند کنشگری اجتماعی از کار بیرون رانده شده، برای بازپس گرفتن کار خود در برابر ساختمان شورا و شهرداریِ فردوسیه دست به پرخاش زد (ویدئوی پیوست: در همواره بر روی این پاشنه نخواهد چرخید)

یادداشت و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام ویدئو از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!