«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۲۴, شنبه

خودتان بروید خانه بسازید؛ به ما چه! ـ بازانتشار

زمین لرزه آمد، خانه های تان خراب شد؟ به تخم چپ آقا! خودتان بروید خانه بسازید؛ به ما چه!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶


«اگر خود مردم خانه خود را بسازند، بهتر از این است که ما بخواهیم برای آنها مسکن ایجاد کنیم.» (گفته ی آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در نشست «ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه»، برگرفته از «خبرگزاری تسنیم»  ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!