«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۷, شنبه

دسته گل تازه ی گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان

دسته گل تازه تری از "رژیم" پوشالی ضد ایرانی و تن به ننگ مزدوری امپریالیست ها داده ی خرموش های اسلام پیشه:
«ویران کردن خانه ای در لرستان که یک زن زمینگیر و خانواده اش در آن زندگی می کردند.» (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹)

به گفته های از دل و جان برآمده ی آن زن دردمند گوش کنید؛ بلایی است فراگیر در همه جای ایران.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹):
دسته گل تازه ی گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان (نامگذاری ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!