«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۷, شنبه

آرمان شما به آفتابه وصل بود که دیگر کاربرد ندارد! ـ بازانتشار

«آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست؛ بلکه آرمان به مغز و قلب و اراده ما وصل است.»

آخوند امنیتی: حسن فریدون روحانی در «همایش اقتصاد ایران»، «ایسنا» ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳

نه حسن آقا! از این شوخی های سفسطه آمیز نکن! آرمان شما به آفتابه وصل بود که دیگر کاربرد ندارد!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_99.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!