«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۲, دوشنبه

گفتار نیک حاکمانه چه زیباست!

لب باز می کنند
دروغ
فرمانروای مطلق اندیشه می شود

کردار نیک،
پیشانی کبود
نقش کتیبه‌ای است
بر تخته سنگ باور و تردید

پندارنیک،
جنگاورانه سینه سپر می کنند:
شلیک مستقیم!

هرجا که مردمان به عدالت برخیزند
معیار ظلم و عدل
در ترکش گلوله و فریاد
تفسیر می‌شود.

محمد علی شاکری یکتا

برگرفته از «تلگرام»  ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!