«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۳۰, جمعه

نیرنگبازی رسانه ای خرموش ها برای نومید کردن کارگران هفت تپه

در پاسخ به خبرگزاری «فارس»، مبنی بر اینکه: «شرکت نیشکر هفت‌تپه تعطیل شد

کارگران و زحمتکشان بخش های مختلف کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، تجهیزات مکانیکی، اموراداری و زیربنایی هفت تپه!
 
عدالت خواهان ریاکار و عقبه رسانه ای آنان، نمی توانند کارگران هفت تپه را از پیگیری مطالباتی بازدارند.

تاکنون هر وقت کارگران هفت تپه برای حقوق و مطالبات شان دست به اعتراض زده اند، به روش های مختلف سعی در پراکندن معترضان کرده اند. در یک نمونه جدید، خبرگزاری فارس،برای پاشیدن تخم یاس و ناامیدی در میان کارگران اعتصابی ادعای "تعطیلی" شرکت نیشکر هفت تپه را مطرح کرده است.

اگر گمان کرده اند کارگرانی که سه ماه حقوق نگرفته اند با اعلام پیگیری نقشه همیشگی شان در نابودی نیشکر هفت تپه و غارت منابع آن از سوی شرکای محلی و منطقه ای و کارفرما به شکل «خبر» تعطیلی هفت تپه از اعتراض خود دست می کشند، کارگران نیشکر را نمی شناسند و از اعتراضات کارگران هفت تپه درس نیاموخته اند.

روشنگر چهره دروغ پردازان و مدعیان ریاکار عدالت خواهی است که از یک سو دادگاه محاکمه اسدبیگی و فساد مالی مالکان تحمیلی هفت تپه را براه می اندازند و همزمان فریاد گرسنگی کارگران هفت تپه را که در این شرایط فقر و فلاکت سه ماه است مزدشان را نگرفته اند، نه تنها با مصادره گوشه ای از دارایی های غارت شده آنان از سوی اسدبیگی نمی پردازند که از هم پاشاندن اعتراض کارگران را با انتشار خبر دروغ تعطیلی هفت تپه هدف می گیرند.

عدالت خواهان ریاکار و  رسانه های آنان بدانند که کارگران هفت تپه از بدو اعتراضات شان تا امروز با همه تاکتیک های آنان روبرو شده و ترفندهای آنان را خنثی کرده اند؛ اما از مطالبه گری دست برنداشته اند. نقشه تعطیلی هفت تپه و غارت زمین ها و تقسیم آنها بین عناصر اصلی شبکه محلی مافیای حاکم بر شوش و هفت تپه و باقی گذاشتن بخش ناچیزی برای تولید شکر با هدف بستن دهان معترضان، نقشه امروزشان نیست. بیش از یک دهه است که کارگران هفت تپه علیه این طرح که هرگز کنار گذاشته نشده و هر بار به شکلی مطرح شده، درگیر بوده و هستند. کارگران مستاصل و ناامید نشدند بلکه با پیگیری بر حق خواهی، وجدان های بیدار هم طبقه ای های خود و همه آزادیخواهان و حامیان حقوق کارگری را به یاری و همبستگی فراخواندند. این کارگران امروز هم که حقانیت شان در مورد فاسد و نالایق بودن کارفرمای هفت تپه و زد و بندهای رانتی اش با دستگاه مدیریت آشکار شده، در مقابل نابودی نیشکر هفت تپه و غارت زمین های آن مقاومت می کنند.

سندیکای کارگران ‌نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست های کارگران، هرگونه چشمداشتی که به اموال نیشکرهفت تپه (زمین های شرکت) داشته باشند را [ناکام خواهند نمود.] کور خوانده اند؛ هفت‌تپه متعلق به کارگران می باشد.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه  پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

این یادداشت تنها در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب اندکی ویرایش شده است.  برنام و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!