«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۸, شنبه

جهان وارونه ی گاوهای نشخوار کننده ی راستی ـ بازپخشش

جهان وارونه ای دارند؛ بگفته ی خودشان که خدا و پیامبر و «ائمه اطهار» و «امام سیزدهم» را نیز بگاه بایسته گواه می گیرند، اصلا و ابدا با دروغ میانه ای ندارند؛ از سخن راست و راستگویی، حتا خوش شان هم می آید؛ برای همین آن را از دهان دیگری می قاپند و در دهان خود نهاده، می جوند و سپس از گلو فرو می برند تا گوارای هستی شان شود. سپس، باز هم بگاه بایسته، تکه ای از آن را نشخوار می کنند و خرده ریز آن را تف می کنند. دیگر چه چیزی از سخن راست و راستگویی بر جای می ماند؟! باید از خودِ اسلام پیشگان پرسید تا پاسخ گویند. در واپسین نمونه ی این جهان وارونه از اسماعیل بخشی و سایر کارگران رنج و آزار دیده ی «هفت تپه» گرفته تا سپیده قُلیان و عسل محمدی، همگی دروغ می گویند و تنها گاوالله ها راست می گویند که هر بار چیزی تازه چون هموندی این یا آن در فلان حزب کمونیست کاغذی که کم ترین هماوندی با رنج و آزار داده شده به نمایندگانِ شمار بسیاری کارگر «هفت تپه» نیز ندارد، می یابند تا به چهره ی مردم تُف کنند.

آنچه در زیر آورده ام نیز نمونه ی دیگری از جهان وارونه ی گاوهای نشخوار کننده ی راستی است:
گاوی تمرگیده در جایگاه ریاستِ «شورای راهبردی روابط خارجی رژیم دزدان اسلام پیشه» در دیدار با گروهی از نهادی ایتالیایی که روشن نیست برای کدام داد و ستد نان و آبدار به میهن اسلام زده ی ما پا نهاده اند، پس از بر زبان راندن مشتی سخنان بیمایه همراه با آه و ناله و پند و اندرز دادن و از آن میان، «منافع اروپا ایجاب می‌کند که گام‌های عملی در قبال برجام بردارد.»،* می پرسد:
«اگر دولت‌های اروپایی می‌دانستند که بر شرکت‌های خود نفوذی ندارند، چرا با ایران وارد مذاکره شدند؟»* در حالیکه خودشان بودند که دست بدامن آن ها شدند؛ خودشان بودند که حتا از همین روزنه برای تبهکاری های مالی و پولشویی های تازه تر سود جستند؛ خودشان بودند که هم بسیار بردند و خوردند و هم از آن بیش تر، شغال های اروپای باختری را سیراب کردند؛ و خودشان هستند که همچنان بر سر مردم ایران که گویی به همه ی اینگونه تبهکاری ها رفته رفته خو گرفته و اگر جز آن باشد، شگفت زده خواهند شد، باز هم کلاه می گذارند.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷


* برگرفته از «خبرگزاری فارس»   ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!