«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳, جمعه

بیانیه روز کارگر (گروهی از کارگران امور نگهداری خط و ابنیه راه‌آهن آذربایجان)

ما، جمعی از کارگران امور نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، ضمن اعلام حمایت با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و سراسر جهان، موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین خواسته‌ها و اصول خود مطرح می‌کنیم:

۱.  کارگران مهم‌ترین پشتیبانان آزادی و برابری در جامعه هستند و همواره این دو اصل را در صدر برنامه‌های خود قرار می‌دهند؛

۲.  کاهش آزادی، همواره با افزایش نابرابری همبسته است و در روند کنونی، شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم. از سویی، شاهد افزایش فقر و زباله‌گردی هستیم و از سویی دیگر، خودروهای صدها میلیون تومانی. و در عین حال به دلیل نبود تشکل‌های مستقل کارگری سراسری، صدای مخالف رسایی در جامعه وجود ندارد. جلوی این شکاف در حال گسترش را بگیرد.

۳.  ما مخالف هر شکلی از پیمانکاری هستیم و شرکت‌های پیمانکاری باید برچیده شوند و نباید واسطه‌ای بین کارگران و شرکت‌های دولتی باشد. شرکت‌های پیمانکاری، کارکردی جز هدر دادن منابع و بردن بخشی از ثروت به جیب اشخاصی خاص ندارد و ذاتاً نتیجهٔ فساد اداری است.

۴.  ما خواهان شفافیت در هزینه‌ها و تصمیمات ادارات دولتی هستیم و باید ساز و کاری جهت منتشر کردن تمامی اسناد مالی ادارات دولتی وجود داشته باشد.

۵ . ما خواهان افزایش ردیف بودجه آموزش و پرورش و بهبود شرایط آموزش مدارس دولتی و وضعیت صنفی معلمان هستیم. همچنین خواهان برچیده شدن مدارس غیردولتی هستیم؛ زیرا آموزش باید برای تمام کودکان، فارغ از وضعیت اجتماعی، یکسان باشد.

۶.  ما خواهان افزایش ردیف بودجهٔ بهداشت هستیم. ما خواهان برچیدن بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی، بهبود شرایط بیمارستان‌های دولتی، بهبود وضعیت صنفی پرستاران هستیم. درمان باید مطلقاً بدون هزینه باشد و جهت افزایش تعداد پزشکان و پرستاران باید امکانات کافی در اختیار نظام آموزش عالی قرار گیرد.

۷.  ما خواهان بهبود اساسی شرایط حمل‌ونقل عمومی هستیم. باید با جلوگیری از هدر دادن منابع درآمد حاصل از آن در جهت افزایش تعداد اتوبوس‌ها و مترو و بهبود وضعیت صنفی رانندگان و دیگر کارکنان قرار گیرد.

۸.  ما خواهان جلوگیری از انواع برنامه‌ها در جهت دامن زدن به اختلافات قومی هستیم. طبقهٔ کارگر باید در جهت از بین بردن تنش‌های قومی قدم بردارد و بر برادری مردم و همبستگی و اتحاد آن‌ها تأکید کند. بودجه‌های میلیاردی به جای صرف شدن در باشگاه‌های فوتبال که به اختلافات دامن می‌زند، باید در جهت رفاه مردم هزینه شود.

از کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

برگرفته از «کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

افزوده:

از دید من، بیانیه ی بالا با همه ی کوتاهی، یکی از بهترین بیانیه های بزرگداشت روز جهانی کارگر در ایران است که بیش تر آن ها که رسانه ای شده اند را خوانده ام. شاید می بایستی همه ی متن را برجسته نمایش می دادم. به هر رو، بر چنین کارگران هشیاری می بالم و برای همگی شان و حتا دیگرانی که گاه با تنگ چشمی و کوته بینی به کارهای تکروانه و گروه گرایانه دست یازیدند، آرزوی سرفرازی، پیکار پیگیرتر و یگانگی هر چه بیش تر در ساختارهای رستایی ـ سیاسی کارگری دارم.

پیش بسوی آفرینشِ ساختارهای ناوابسته ی («تشکل‌های مستقل») کارگری سراسری!

رزم تان پیروز که حتا بسیاری کاریاهای (وظایف) به انجام نرسیده از سوی دیگران و داویدگان (مدعّیان) رهبری طبقه کارگر را ناگزیر بدوش کشیده و می کشید!

برخورداری از سازمان سیاسی ساز و برگ یافته به «سوسیالیسم دانشورانه»، نیاز روزافزون و درتگ ناپذیر طبقه کارگر میهن مان است. برای دستیابی به آن، باید همه کوشش خود را بکار گرفت.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

* «جنبش کارگری و توده ای ایران، برای پیشبرد خواست های همچنان بر زمین مانده و به فرجام نرسیده ی خویش در انقلاب سترگ توده ای بهمن ۱۳۵۷، افزون بر پیکار پیگیر و آگاهانه برای جلوگیری از رخنه ی دشمنان یاد شده در رسته های خویش، نیازمند سازماندهی نیرومند و پایدار با سود بردن از دَرهم آمیزی های پنهان و آشکارِ کنشگریِ سازمانی، سازگار با این یا آن پهنه در هر گوشه ای از ایران پهناور است. پیگیری چنان پیکار آگاهانه و برآوردن چنان نیازی، بدون برخورداری از سازمان سیاسی طبقه کارگر که بگونه ای فراخور دوران کنونی به «سوسیالیسم دانشورانه» ساز و برگ یافته و بخش سترگی از بدنه و رهبری آن را کارگران دربرگرفته باشند، شدنی نیست.»
   
برگرفته از یادداشتِ «برخورداری از سازمان سیاسی ساز و برگ یافته به «سوسیالیسم دانشورانه»، نیاز روزافزون و درتگ ناپذیر طبقه کارگر میهن مان»، ب. الف. بزرگمهر  ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!