«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه

کودکان غزه بمب ها را نمی فهمند؛ بمب ها هم کودکان را ...


نوشته ای ست که خشنودیم را برمی انگیزد: 
«کودکان غزه بمب ها را نمی فهمند
بمب ها هم کودکان را
اسرائیل هر دو را می فهمد
حماس هم 

پ.ن ۱ : آن اندازه که اسرائیل در این جنگ، دستش به خون غیر نظامی ها و  کودکان آغشته شد، حماس هم گناهکار است و تاوانِ جنگِ قدرت را کودکان می دهند.
پ.ن ۲ : نظر شخصی است. شما می توانید هر نظر دیگری داشته باشید»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
نکته ی درستی را درباره ی نقش «حماس» در میان گذاشته اید که من درباره ی آن پیش تر یکی دو بار نوشته و یادآور شده ام. سیاست های امپریالیستی، گرچه با باریک بینی و روشی سامانمند و منطقی پیگیری شود، چندان پیچیده نیز نیست، بسیاری را حتا در میان نیروهای چپ گیج وگم کرده است. در این باره، یادداشت تازه ای در دستِ کار دارم که امیدوارم بتوانم آن را زودتر در آورم.

تنها یک نکته ی مهم را می خواهم به نوشته ی شما بیفزایم و نمی دانم تا چه اندازه با آن همداستان هستید و آن اینکه با همه ی این ها، هیچگاه نباید گونه ای موضع گرفت که دست خون آلود تجاوزگر شسته شود یا عملکرد پلید آن، کمرنگ تر وانمود شود! به این ترتیب، نباید میان این سازمان مذهبی ملی گرای تندرو (با پوشش اسلامی!) از یکسو با امپریالیسم در تمامیت خود که تنها امپریالیست های «یانکی» را دربرنمی گیرد و سیهونیست ها از سوی دیگر، نشانه ی برابری (=) نهاد. نمی گویم، شما چنین کاری نموده اید؛ ولی به هر رو، هر چیزی که می گوییم و می نویسیم، باید «جامع و مانع» باشد. برای همین، این را به عنوان افزوده ای بر سخن شما بدیده گرفته ام و نه در برابر آن!

ب. الف. بزرگمهر    نهم امرداد ماه ۱۳۹۳

پی نوشت:

در پاسخ به درخواستم برای بازانتشار آن، برایش نوشته ام:
بسیار از موضعگیری شما خرسند شدم و احساس تنهایی نمی کنم. این نکته ای است که باید پیگیر آن بود و جلوی سوء استفاده ی همه ی سیاست بازان را از هرگونه که جان آدم ها، زن و بچه تنها ابزاری برای بده بستان های سیاسی آن هاست، گرفت.

نوشته ی شما را با یادداشت خودم، بی یادآوری نام (یا اگر بخواهید می توانم نام شما را زیر آن بگذارم) جداگانه درج خواهم نمود. (همین یادداشت)

ب. الف. بزرگمهر    نهم امرداد ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!