«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۶, دوشنبه

این مجلس قانونگذاری است یا بخش زنان و زایمان یکی از بیمارستان ها؟!


«مجلس یک روز درباره بارداری نشست دارد؛ یک روز ساپورت زنان، یک روز مصرف لوازم آرایشی، یک روز ممنوعیت جلوگیری از بارداری، روز دیگر تفکیک جنسیتی و ... آدم درنمی یابد که این مجلس قانونگذاری است یا بخش زنان و زایمان بیمارستان شریعتی!

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش اینجانب؛ برنام آن را از متن برگزیده و اندکی دستکاری نموده ام. ب. الف. بزرگمهر
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!