«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

... دوستانت، جای ژرف زخم های دلت را نیک می دانند!


به دشمنانت هزاران بار بخت آن را  بده که با تو دوست شوند؛ ولی به دوستانت یک بخت هم مده که دشمنت شوند؛ زیرا دوستانت، جای ژرف زخم های دلت را نیک می دانند!

از پیامبر بزرگ و اندیشمند ایرانی: زرتشت که آموزه ی «پندار نیک»، «گفتار نیک» و «کردار نیک»، یادگاری ارزنده از وی برای ما ایرانیان است تا آن را در خود و جامعه ی خود زنده نگاه داریم.

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی نویسی و هم افزایی درخور از اینجانب؛ برنام را از متن گفتار آن پیامبر راستی ها و درستی ها برگزیده ام.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!