«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۰, یکشنبه

کینه ای تاریخی و طبقاتی، بس فراتر از شکنجه گاه و بیدادگاه رژیم دزدسالار اسلام پیشگان

درباره ی بانو نسرین جوادی، کنشگر آگاه و رزمنده ی کارگری نوشته است:
«مقاومت و ایستادگی نسرین با ۶۷ سال سن و تنی رنجور و بیمار چنان حس انتقام جویی بازجو و قاضی را بر انگیخته بود که او را به تحمل هفت سال زندان و حکم قرون وسطایی سی ضربه شلاق محکوم کردند و در طول مدت دو سالی که به بند کشیده شده است هر بار با مرخصی درمانی او (با وجود تاکید پزشک زندان ) مخالفت کرده اند.»
۱

از خود می پرسم:
آیا آن برانگیختگی «حس انتقام جویی» یا باریک تر: «کینه جویی» تنها آنِ بازجو و قاضی یاد شده در شکنجه گاه و بیدادگاه را دربرمی گیرد؟ و بی درنگ پاسخ می دهم:
نه! این کینه ای تاریخی و طبقاتی بسی فراتر از آنجا و حتا گستره ی ایران زمین است؛ آنگاه که وی در بیدادگاه رژیم دزدسالاز سزاوار سرنگونی، «بنیاد سخن خویش ... را بدرستی بر هوده ی کارگران و زحمتکشان در داشتن ساختارهایی از آنِ خود و ناوابسته به این یا آن نهاد»۲ نهاد و «آنچه خود خواهان آن بود را آگاهانه در چارچوب پشتیبانی از طبقه کارگر ایران گنجاند.»۳ همراه با شادی و خرسندی بسیار درونی می دانستم که وی کینه ی همه ی کلان سرمایه داران و سوداگران دست اندر کارِ بهره کشی از کارگران و زحمتکشان را برانگیخته و دست شان برسد، هر بلایی بسر وی و همه ی دیگر کنشگران آنچنان آگاه و رزمنده ی طبقه کارگر که بهره وری و هستی خویش را جدا از جنبش کارگری نمی بینند، خواهند آورد. با امید و خواست آزادی این گل سر سبد کارگری ایران زمین و دیگر زندانیان سیاسی پایدار از هر سازمان و جریان سیاسی:

پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

ب. الف. بزرگمهر   دهم تیر ماه ۱۴۰۳

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از «تلگرام»   نهم تیر ماه ۱۴۰۳

۲ ـ برگرفته از یادداشتِ «نشنیده بودید که چاه کَن، ته چاه است؟» ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اَمرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_41.html

۳ ـ برگرفته از یادداشتِ «نسرین جوادی، گل سر سبد جنبش کارگری ایران»  ب. الف. بزرگمهر    یکم فروردین ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2023/03/blog-post_79.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!