«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۲۰, یکشنبه

انگار خود پیامبر تازی از گور برخاسته ...

ژستِ گوزآقایی! انگار خود پیامبر تازی از گور برخاسته و باری دیگر فرهمندی خود را به جهان می نمایاند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

مهتر «اوپک» در «همایش جهانی اختساد»، «سنت پترزبورگ» (روسیه)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!