«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

بحمدلله امروز دیگر از بوی گندِ مستراح نشانی نیست ...

عیدت مبارک برادر! بحمدلله امروز دیگر از بوی گندِ مستراح نشانی نیست و می توانم ترا بی هیچ آزردگی در آغوش بگیرم

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

عید قربان در «مسجد جماع» دهلی نو (هند)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!