«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۹, شنبه

نمی دانم منِ خرکَلّه را برای چه به اینجا فراخوانده اند؟

من بوی پول را خوب می شناسم؛ ولی بلانسبت شما از اختساد به اندازه ی یک بوفالو هم سر در نمی آورم؛ نمی دانم منِ خرکَلّه را برای چه به اینجا فراخوانده اند؟! به هر رو، هم فال است و هم تماشا ...

از زبان آن خرکَلّه:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

«جف مونسون»، ورزشکار رزمیِ رشته ی «اِم اِم آ» در «همایش جهانی اختساد»، «سنت پترزبورگ» (روسیه)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!