«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۹, شنبه

برجسته ترین فرآورده ها و دستاوردهای رژیم سزاوار سرنگونی خرموش های اسلام پیشه

از برجسته ترین فرآورده ها و دستاوردهای رژیم سزاوار سرنگونی خرموش های اسلام پیشه:
هازمانی خمود، سرگشته و رو به نابودی که شمار بسیاری از جوانان آن بر سرِ دوراهی گریز از کشور یا خودکشی درگیرند؛ برومندترین و پایدارترین شان به «لقاء الله» سپرده شده یا در زندان ها می پوسند و دزدان ریز و درشت دست پرورده ی آن با دُم شان گردو می شکنند ...

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

 ب. الف. بزرگمهر   نهم تیر ماه ۱۴۰۳

ویدئوی پیوست: از برجسته ترین فرآورده ها و دستاوردهای رژیم سزاوار سرنگونی خرموش های اسلام پیشههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!