«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۳۱, پنجشنبه

نیایش یک هندو در برابر گاو ـ بازپخشش

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۱

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/06/blog-post_9542.html

به داستان کوتاه زیر نیز نگاهی بیفکنید:

دو برادر، ب. الف. بزرگمهر،  ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2010/09/blog-post_3343.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!