«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۰, دوشنبه

ما این دور و برها مادینه گربه ای به این خوش چُسی نمی شناسیم

از شما سپاسگزارم که سرانجام از من هم پرتور «فوتو مُدل» انداختید. من با آنکه مانند آن «مانکن» ها قلمی و باریک نیستم، در زیبایی دستِکمی از هیچکدام شان ندارم و به سرم هم نزده، مانند آن ها گرسنگی بکشم تا خوش اندام تر شوم. از هر نرینه گربه ای پرس و جو کنید به شما خواهد گفت:
ما این دور و برها مادینه گربه ای به این خوش چُسی نمی شناسیم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

گربه ای در باغ گیاه شناسی «نیکیتسکی» در شهر «یالتا» ـ کریمه

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!