«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۰, دوشنبه

آن نابرابریِ ظاهریِ نرخ، چنانچه با چشم باطن نگریسته شود، عینِ برابری است

برای آگاهی از چراییِ نابرابری میان نیروی کار مرد با نیروی کار زن که در آن آگهی با برده انگاشتن زن و مرد با برنام «نرخ کارگر» از آن یاد شده از «حضرت بصیرت العظما» یا همانا «کیر خر نظام خرموش پرور» درخواست پاسخ (استفتاء) کردیم. وی که ما (من و «نخود آش») را با گروه نخودیِ «پیروان سوسیالیسم علمی» یا گروه نادان دیگری که هر روز در استکان های چایِ «فراخنایِ راست نما» (فضای مجازی) توفان بِپا می کند، عوضی گرفته بود، پاسخ حکیمانه و بصیرت افزای زیر را داد. ناگفته نگذارم که پاسخ وی به پرسش در میان نهاده شده از سوی ما، خوشبختانه ویدئویی بود؛ وگرنه از ترس آبروریزی، «نخود آش» را همراه نمی کردم؛ پیشاپیش می دانستم که با همه ی یادآوری ها، سرانجام بهانه ای برای بر زبان راندن سخنی نیشدار یا خنده ای بیجا می یابد و کار، نافرجام می ماند؛ همینگونه نیز بود؛ همینکه آن حضرت در فراخنایی جدابندی شده (قرنطینه) با پوزه بندِ ویژه ی (ماسک) خویش بر روی نمایشگر پدیدار شد، ترکشِ خنده ی بی پروایِ «نخود آش» به من نیز گرفت و هر دو با هم خندیدیم. به هر رو، پاسخ «حضرت بصیرت العظما» چنین است:
آنچه در آن آگهی درباره ی نرخ کارگرِ زن و مرد آورده اند، دقیقن بر مبنای شریعت اسلام و فقه جعفری محاسبه شده است. آن نابرابریِ ظاهریِ نرخ، چنانچه با چشم باطن نگریسته شود، عینِ برابری است و همان حکم «دیه بیضه» های چپ و راستِ آدم بر آن مُتِرَتّب است که بفرموده ی امام جعفر صادق (ع) دوسوم «دیه» از آنِ بیضه ی چپ است.* همانطور که بیضه ی چپ، فرزندزاست، کارگر مرد نیز در برابر کارگر زن که بیش تر نقشِ کمکی و کَاَنَّهُ منفعل دارد، لابد کار بیش تری تولید می کند.

از زبان کیر خر نظام خرموش پرور:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۹

* «از امام صادق(ع) پرسیدم مردی که یک بیضه اش را از دست داده، چه حکمی دارد؟

حضرت فرمود: اگر بیضه چپ باشد، دو سوّم دیه دارد.

پرسیدم به چه علّت؟ مگر شما نفرمودی هرچه در بدن زوج باشد در یکی از آن، نصف دیه است؟

حضرت(ع) پاسخ داد: علت این که دیه بیضه چپ، بیش تر از بیضه راست است آن است که فرزند از بیضه چپ به دست می آید.»

گفته های عبدالله پور سِنان، همدوره ی امام های پنجم و ششم شیعیان و بازگوکننده ی (راوی) راستگو شناخته و پذیرفته شده ی آن دوره از سوی آخوندها، برگرفته از «حوزه»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!