«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

کدام پدرسوخته ای این کَک را به تنبان مان انداخت ... ـ بازانتشار

فکر کردید تنها شما بلدید پشت این مشنگ پنهان شوید؟! ما هم بلدیم؛ ولی کمی دیر کردیم؛ چون دیگر کسی تره هم برایش خرد نمی کند. تازه ما که دنبال پول های بادآورده که نیستیم؛ تنها حقوق خودمان را می خواهیم. کدام پدرسوخته ای این کَک را به تنبان مان انداخت که مانند شما فرصت طلب ها رفتار کنیم، خودمان هم نمی دانیم!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/02/blog-post_69.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!