«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۷, سه‌شنبه

در بندِ رفتار نیرنگبازانه و نمایشی لات بی همه چیز «یانکی» نباشیم

«اِسپِرم»، وزیر جنگ «یانکی» ها به پرسش خبرنگاران درباره ی گمانه ی یورش کشورش به نمادهای فرهنگی ایران در هنگامه ی درگیری های ساز و برگ یافته به جنگ ابزار، چنین پاسخی داده ‌است: «ما پایبند به قانون های هماوند با درگیری‌های نظامی هستیم.»۱ با بدیده گرفتن این سخن باریک و پاکیزه که چنین پاسخی، بخودی خود، زیر پا نهادن یاوه های آمیخته به شوخی پست و تبهکارانه ی رییس مادربخطایش: لات بی همه چیز «یانکی» و پس گرفتن آن است،۲ خبرنگار ناگزیر به پرسشی دوباره و این بار، سرراست تر می شود که آیا این سخنان به آرش آماج یورش نبودن نمادهای فرهنگی ایران است؟ پاسخ ناروشن و سر در گم وی که «این بخشی از قانون های هماوند با درگیری‌های نظامی ا‌ست»،۳ درماندگی وی در چگونگی ماسمالی کردن یاوه های آن لات گاگول که هنرپیشگی های بیش تر بیمزه را جایگزین گفتار و کرداری سنجیده بر پایه ای سیاسی نموده را بیش از پیش به نمایش می نهد. به این ترتیب، چنانچه دنباله ی سخنان وی را پی بگیریم و در بندِ رفتار نیرنگبازانه و نمایشی لات بی همه چیز «یانکی» نباشیم، چنین از آب درمی آید:
... ما هم چندان از سخنان بیجا و ریشخندآمیزی که وی هر از گاهی بر زبان می راند و همه ی ما را با دشواری روبرو می کند، سر در نمی آوریم؛ ولی همه ی این ها بکنار، آنچه در کردار رُخ می دهد، انجام سناریوهای از پیش برنامه ریزی شده ای است که گرچه در چشم انداز دوربردی خود، رویهمرفته چندان کامیاب نبوده و نیستند و از همین رو، هر از گاهی ناگزیر به بهبود یا حتا کنار نهادن شان می شویم، در چارچوب راهبردی شان به اندازه ای بسنده، باریک هستند و ما را گام بگام جلو می برند؛ چنین راهبردهایی (تاکتیک هایی) با همه ی کوته بینی سرشتی شان در دستیابی به آماج های دوربردی (استراتژیک) را نمی توان و نباید به عنوان نمونه با سیاست های پراگماتیستی روس ها یکسان گرفت؛ این سیاست ها رویهمرفته آنچنان کوته بینانه اند که ما گاه با اندک دگرگونی در سناریوهای مان، سیاست های آن ها را به سیاست های راهبردی خود پیوند می زنیم و در خود می گواریم.

از زبان وی: ب. الف. بزرگمهر  ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

۱ و ۳ ـ برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ «کشتن مردم ما برای آن ها رواست. شکنجه و زخمی کردن مردم ما برای آن ها رواست. برای آن ها رواست بمب‌های کنارِجاده‌ای بکار گیرند و مردم ما را بترکانند؛ و برای ما روا نیست به نمودهای [بجای «جاهای»] فرهنگی آن‌ها دست بزنیم؟» برگردان به پارسیِ گفته های لات بی همه چیزِ «یانکی» از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

They’re allowed to kill our people. They’re allowed to torture and maim our people. they’re allowed to use roadside bombs and blow up our people. And we’re not allowed to touch their cultural site? It doesn’t work that way.”

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!