«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۱۴, شنبه

برادران دینی! التماس و دعا

برادران دینی! من با اینکه برنامه ی پُری برای اینجا و آنجا رفتن دارم،* رنجِ سپر به کشورهای تان در این هوای بسیار گرم تابستانی را بجان می خرم تا سلامی عرض کرده، اندکی وام بگیرم؛ قراردادهای تازه ای نیز سیاه روی سپید آماده کرده ایم که تنها دستینه ی مبارک تان را کم دارد. شما چشم و چراغ جهان اسلام، راهنما و پشتیبان برادران هم مسلک دینی خود در همه جای جهان هستید و بگاه نیاز، روی شان را زمین نمی اندازید تا دست از پا درازتر بازگردند.

التماس و دعا

از زبان «عین الله کشور همسایه»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ امرداد ماه ۱۴۰۲

* «رجب طیب اردوغان»، مهتر جمهور ترکیه، سرگرم برنامه ریزی برای دومین سپر (سفر) خود به کشورهای کرانه ی شاخاب پارس در واپسین ماهِ تابستان است و شاید (ممکن است) در ماه سپتامبر ترسایی به آلمان نیز سپر کند. «اردوغان» پیش از این، از قطر، امارات و عربستان سعودی دیدن کرده و شماری قرارداد به ارزش ۷/۵۰ میلیارد دلار دستینه نموده بود. دومین سپر مهتر جمهور به کشورهای گستره ی (حوزه) «شاخاب پارس» کشورهای بحرین، عُمان، کویت را دربرمی گیرد و سپر به عراق نیز برنامه ریزی شده است.

برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه»   ۱۴ امرداد ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!