«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۲۱, شنبه

وختی دزدان مفتخوار اروپایی برای چپاول دار و ندارِ مردم آمده بودند ...

وختی دزدان مفتخوار اروپایی برای چپاول دار و ندارِ مردم آمده بودند، نیاکان مادری من بر آن ها پیشدستی کرده، نگذاشتند همه چیز را به یغما ببرند؛ وگرنه، من هیچ آذین و زَلم و زیمبویی نداشتم که برای همپایی در این همایش* به سر و گوشم بیاویزم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ امرداد ماه ۱۴۰۲

* دومین نشست سران در «همایش روسیه ـ آفریکا» ـ «کانون کنگره ها و نمایشگاه های اکسپوفروم» ـ سن پترزبورگهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!