«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲, پنجشنبه

اینجوری شکار گنجشک و اینا آسان تر است

دیگر نیازی به تیر کمان و روش های کهنه ی دیگر نیست؛ اینجوری شکار گنجشک و اینا آسان تر است ...

ب. الف. بزرگمهر   دوم شهریور ماه ۱۴۰۱

یکی از بلندپایگان ارتش ایران [بخوان: ارتش نظامِ خرموش پرور!] در «نمایشگاه دستاوردهای صنایع دفاعی ایران» در تهران، یکم شهریور ماه ۱۴۰۱ جنگ ابزاری را به وابستگان رزمی بیگانه نشان می‌دهد ...

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   دوم شهریور ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!