«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۱۴, شنبه

من با چند دست کاسه بشقاب آمدم و او با نفت پا پیش نهاد ... ـ بازپخشش

ما همین دیروز پریروز با هم پیمان بستیم. من با چند دست کاسه بشقاب آمدم و او با نفت پا پیش نهاد. بوی بدی می دهد که با مزاج ما چینی ها سازگار نیست؛ ولی چه باک! ناچاریم بسازیم تا چه پیش آید ...

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_67.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!