«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۱۴, شنبه

آیا نمی بایستی همین سخنان زودتر و بهنگام از دهان سردمداران روسیه بیرون می آمد؟

یک «دور همی» با کم ترین ارزش سیاسی و نشانه گذاری بر روند رویدادها

از همان نخست روشن بود که چنین همایش گسترده و گفتگوهای آن* بی همپایی روسیه چه سمت و سویی خواهد گرفت و بیش تر، نمایش گردآوری نیرو و برخ کشیدن آن به روسیه از سوی «یانکی» ها با همدستی «کلیددار خانه خدا» خواهد بود. همچنین روشن بود که این همایش که بهتر است نام آن را «دور همی» نهاد از کم ترین ارزش سیاسی و نشانه گذاری آن بر روند رویدادها برخوردار نخواهد بود. با این همه، آیا همین سخن باریک و پاکیزه (نکته) نمی بایستی زودتر و بهنگام از دهان سردمداران روسیه بیرون می آمد؟

آفرین بر هوشمندی و پاسخ بهنگام و بجای «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»، مهتر جمهور مکزیک!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ امرداد ماه ۱۴۰۲

* «ماریا زاخارووا»، سخنگوی «وزارت کار و بار برونمرزی» روسیه گفت:
پایور نمودن (تحکیم) برآنش های (تصمیمات) چالش اوکراین در تراز (سطح) سیاسی بدون همپایی (مشارکت) روسیه پوچ و بی آرش است ...

عربستان بر آن است (در نظر دارد) در ماه «اوت» در جده با نمایندگانی از سی کشور، بدون روسیه، درباره ی اوکراین گفتگو کند. شماری از کشورها از آن میان، «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!]، انگلیس، «آفریقای جنوبی»، لهستان و «باهماده اروپا» پیش تر همپایی خود را به آگاهی رسانده اند.

«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»، مهتر جمهور مکزیک گفت که دولت او بدون روسیه در گفتگوها همپایی نخواهد داشت.

گزیده ای برگرفته از گزارشی شلخته در «چوب دو سر گُه»   ۱۴ امرداد ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] و برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!