«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۲۵, چهارشنبه

راهبرد ما سفت کردن پای «ناتو» در تکه ای از خاک آنجاست

بزبانی ساده تر، راهبرد ما پیش و بیش از هر چیز دیگر، سفت کردن پای «ناتو» در تکه ای از خاک آنجاست و ناگزیریم از آنچه در سر داشته و همچنان به آن می اندیشیم بگونه ای گذرا واپس نشسته در کمین آینده بنشینیم.*

از زبان این آبدارچی بی سر و پای آن سازمان تبهکار:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ امرداد ماه ۱۴۰۲

* «استیان ینسن»، مهتر دفتر «دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی» («ناتو») در گفتگویی رسانه ای به آگاهی رساند که اوکراین می تواند در برابرِ دادن بخشی از قلمرو خود به روسیه به هموندی در این «پیمان» پذیرفته شود:
«می پندارم راه گره گشا می تواند اینگونه باشد که اوکراین از قلمرو خود چشم پوشی کند و در برابرِ آن هموندی در ناتو را بدست بیاورد.»

وی بر این نکته پافشرد که هم اکنون پیشرفت های بسیاری در زمینه ی هموندی آتی اوکراین در این پیمان رزمی دیده می شود ... چالش جابجایی قلمرو هم اینک در ناتو به میان آمده است ...

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه»   ۲۴ امرداد ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!