«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۳۰, دوشنبه

ما اینجا از هفت دولت آزادیم

ما اینجا از هفت دولت آزادیم؛ نه به ما تیراندازی می کنند؛ نه بمب روی سرمان می ریزند. در هر سو آزادانه رفت و آمد داریم؛ همه از دیدن مان خرسند می شوند و در آغوش مان می گیرند. اگر خوراکی هم دریافت نکنیم، دستکم دستی بر سر و گوش مان می کشند. بعله! ما اینجا از هفت دولت آزادیم.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ امرداد ماه ۱۴۰۲

گربه ای در نزدیکی بالگرد «کا ـ ۵۲» در «سامانِ کُنش ویژه روسیه»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!