«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۷, چهارشنبه

اون بالا می خوای بری، چی داری واسه ی الله عرضه کنی؟! ـ بازپخشش

آقا بیشعور می بینی؟! اگه تونستی اینجوری روی نوک انگشت های پاهات وایستی، میشه نرمش قهرمانانه. من که هر چی زور زدم، نتونستم. تو هم نمی تونی. زیر لبش هم داره زمزمه می کنه:
من مستم و دیوانه ...

بلدی بخونی آقا بیشعور؟ نه؟! خاک بر سرت کنند که تنها حرف مفت زدن یاد گرفتی. اون بالا می خوای بری، چی داری واسه ی الله عرضه کنی؟! تا دهنت و واکنی، بهت می گه ببند دهنت رو. ما خودمان از این بهترش رو گفتیم که بیش ترشون هم ناسخ و منسوخ از آب در اومد ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_14.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!