«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۱۹, یکشنبه

جایی برای نگرانی نیست! چپ نماها قرار است این بار، تنور را داغ کنند ... ـ بازانتشار

«دلیل هشدارهای برخی بزرگان این است که باید تنور گرم شود، ولی از تنور داغ باید نان پخته دربیاید نه نان سوخته.»،

«نشانه خدا»: «کون تغار» در گفتگو با «خبرگزاری مهر»، ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۴

جایی برای نگرانی نیست! چپ نماها قرار است این بار، تنور را داغ کنند و نانی خوشبو با عطر و مزه ی لییرالی بیرون دهند. آن ها نیز همراه با باز شدن هرچه بیش تر پای خداوندان سرمایه ی انگلیسی و «یانکی» و جاهای دیگر به یاری شما خواهند شتافت. خوب! نانی چندان باب دندان شما نخواهد بود؛ ولی آنچنان سوخته هم نیست. به آن خو خواهید گرفت و هرچه نباشد: کاچی به از هیچ چی!

ب. الف. بزرگمهر  ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/11/blog-post_36.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!