«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آبان ۲۸, یکشنبه

دیواری کوتاه تر میان عشق و نفرت نیست! ـ بازانتشار

تصویری از پائولو کوئیلو، نویسنده ای که از مولوی خودمان، بسیار مایه گرفته درج نموده که نوشته یا گفته ای از وی درباره ی دوست داشتن و نفرت آذین بخش آن است. (از «گوگل پلاس»)

من آن را که سال ها پیش تجربه نموده و در ژرفای جانم نشسته، اینگونه فشرده می کنم:
«دیواری کوتاه تر میان عشق و نفرت نیست!»

می نویسم:
دیواری کوتاه تر میان عشق و نفرت نیست. خود به آن رسیده و از جایی برداشت نکرده ام.

عشق و نفرت، هر دو از یک گونه اند؛ تنها بردارهایی ناهمسو دارند.

ب. الف. بزرگمهر ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/08/blog-post_4111.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!