«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۶, دوشنبه

تخم خرموش های آنجا را کشیده اند

تخم خرموش های آنجا را کشیده اند؛ آن ها با آنکه هنوز بخشی بزرگ از نیروی کار انجام شده از سوی کارگران و کالبد یافته به پول و سرمایه را می ربایند، خوشبختانه از توان پنجه کشیدن بروی شان برخوردار نیستند.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

* پرخاش گسترده و دیدنیِ زنان کارگر به دریافت نکردنِ بهنگام دستمزدشان، در کلان شهرِ بنگلور هندوستان (ویدئوی پیوست) ـ برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام ویدئو نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!